مؤسسه براساس"قانون و آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری"، "کنوانسیون پاریس"، "موافقت نامه مادرید و پروتکل آن" و سایر مقررات و پیمان های بین المللی، اقدام به ثبت داخلی و بین المللی علائم، اختراعات و طرح های صنعتی متقاضیان می نماید و در صورت لزوم دفاع از حقوق آنان در زمینۀ مالکیت معنوی و صنعتی را بر عهده می گیرد.
گزارش وضعیت و اعتبار سنجی ترجمه متون حقوقی و تخصصی قراردادها پژوهش وصول مطالبات خدمات حقوقی
تازه چه خبر؟ آرشیو دیجیتالی اسناد و اطلاع رسانی ثبت شرکت ها ثبت مالکیت صنعتی ثبت دامنه های اینترنتی تصفیه شرکت ها